Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN FORMEX HEALTHCARE GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE GOUDA.

Artikel A Algemeen
1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Formex Healthcare een overeenkomst aangaat tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Onder werkzaamheden wordt in deze voorwaarden verstaan alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, danwel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
3. Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan: Formex Healthcare, of één van zijn vertegenwoordigers.
4. Onder overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel B Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of bij opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes alsook op alle opdrachten en bestellingen door opdrachtgever bij opdrachtnemer geplaatst alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en leveringen.
2. Door aanvaarding van een aanbieding en/of offerte dan wel door het aangaan van een overeenkomst op andere wijze met opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden met gelijktijdige buitenwerkingstelling van andere, waaronder mede te verstaan de algemene voorwaarden - hoe dan ook genaamd - van opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
3. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte en/of aanbiedingen van opdrachtgever worden aangebracht, komt in afwijking van de in het vorige leden bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer aan opdrachtgever meegedeeld heeft met deze afwijking in te stemmen.
4. Alle offertes, aanbiedingen en prijslijsten van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
5. Wijzigingen in en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
6. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel C Totstandkoming overeenkomst
1. Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door opdrachtnemer, dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
2. Ingeval van orderbevestiging door opdrachtnemer gezonden aan opdrachtgever geldt de inhoud daarvan als volledig en juist, tenzij opdrachtgever binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst tegen de bevestiging schriftelijk protest opmaakt.

Artikel D Herexport
Indien op de door de opdrachtnemer geleverde zaken 'U.S. Export Regulations' van kracht zijn kan herexport door opdrachtgever en/of andere handelingen van de opdrachtgever die in strijd zijn met genoemde 'Regulations' niet plaatsvinden, tenzij van de bevoegde autoriteiten in de Verenigde Staten van Amerika schriftelijk toestemming is verkregen.

Artikel E Prijzen en betaling
1. Alle offertes, aanbiedingen en prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn geldig voor levering af magazijn in Nederland. De prijzen zijn exclusief BTW en /of andere overheidsheffingen en zonder aftrek of korting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Indien bepaalde kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, margeregelingen of aankoopprijzen zich wijzigen, is opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien opdrachtnemer de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, tenzij de prijsverhoging te gering is om de ontbinding te rechtvaardigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt is hij gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt als betalingskonditie één van de volgende kondities, waaruit opdrachtnemer een keuze maakt en deze aan opdrachtgever meedeelt. Indien door opdrachtnemer geen keuze aan opdrachtgever is medegedeeld geldt het gestelde onder c.
a. onder rembours, dat wil zeggen onder de voorwaarde dat bij het aanbieden van de zaken aan de opdrachtgever dadelijk betaald moeten worden aan de aanbieder in contant geld daar anders de zaken niet worden afgegeven;
b. betaling van de overeengekomen prijs door de opdrachtgever in contant geld op een moment dat opdrachtnemer of een vertegenwoordiger van opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
c. betaling door de opdrachtgever binnen een termijn van veertien dagen na faktuurdatum. Bij betaling binnen 10 dagen na faktuurdatum mag de opdrachtgever 1% van het netto bedrag exclusief omzetbelasting als korting in mindering brengen.
4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat opdrachtgever zekerheid stelt. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd om voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst vooruitbetaling(en) van opdrachtgever te verlangen.
5. Compensatie van een eventuele door opdrachtgever gepretendeerde vordering op opdrachtnemer is geheel uitgesloten.
6. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het totale aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling -ongeacht andere gemaakte afspraken met betrekking tot de betaling- terstond openbaar. Het hier bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2 % per maand gerekend vanaf de faktuurdatum tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
7. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van opdrachtgever of enig geschil van welke aard dan ook tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede alle buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van opdrachtgever.
8. Betalingen en reeds gedane betalingen door opdrachtgever strekken eerst ter afdoening van kosten, vervolgens ter voldoening van verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare fakturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere faktuur.
9. Mocht opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van enige overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van enige verbintenis op te schorten, tenzij op verlangen en genoegen van opdrachtnemer door opdrachtgever zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de prijs.

Artikel F Dienstverlening
1. Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd.
2. Levering van de prestatie vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening door middel van ter beschikkingstelling aan opdrachtgever. Het risico van beschadiging of tenietgaan van de geleverde prestaties gaat over op opdrachtgever zodra deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever komen.
3. In geval van gefaseerde dienstverlening kan opdrachtnemer de uitvoering van diensten tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde prestaties door opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de te leveren prestaties aan derden uit te besteden of door derden in onderaanneming te laten verrichten.
5. Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren en/of vertragen buiten de schuld van opdrachtnemer is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel G Vertrouwelijke informatie en medewerkingsplicht
1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.
2. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke opdrachtnemer redelijkerwijze nodig heeft of nodig acht voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal opdrachtnemer alle overige noodzakelijke medewerking verschaffen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel H Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Opdrachtnemer behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs de eigendom voor van alle geleverde zaken totdat de uit de desbetreffende overeenkomst voor de wederpartij voortvloeiende verplichtingen, schadekosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn nagekomen.
2. Zolang de eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet in eigendom overdragen, niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, dan wel geldend maken behoudens het bepaalde lid 7 van dit artikel.
3. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.
4. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan opdrachtnemer op eerste verzoek ter inzake te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra opdrachtnemer dit verzoekt, door opdrachtgever aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn volledige medewerking verlenen bij het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het vestigen van een pandrecht, de daarbij behorende pandlijsten en registratie hiervan.
5. Ingeval opdrachtgever jegens opdrachtnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is opdrachtnemer zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht hieraan medewerking te verlenen en machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer een volledige vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.
6. Na terugneming zal opdrachtgever, voor zover betaling heeft plaatsgevonden, worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die opdrachtnemer door terugneming heeft gemaakt.
7. Het is opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen, zolang hem dit recht niet bij aangetekend schrijven door opdrachtnemer is ontnomen.

Artikel I Zekerheidstelling
1. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever te verlangen.
2. Indien de in artikel E lid 4 verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, dan wel in rechte nakoming te vorderen, onverminderd aan de opdrachtnemer toekomende rechten op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel J Levering en risico
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer schriftelijk door opdrachtgever in gebreke te worden gesteld. Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij wordt ook verlengd met de tijd dat opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting jegens opdrachtnemer later is dan overeengekomen of door opdrachtnemer redelijkerwijs verwacht kan worden.
2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop opdrachtnemer de offerte heeft bevestigd.
3. Wanneer opdrachtgever de zaken niet of niet op de overeengekomen afleveringsdatum afneemt, zal opdrachtnemer opdrachtgever vragen een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering aan te geven waarop opdrachtgever de zaken alsnog kan afnemen. Mocht opdrachtgever aan opdrachtnemer een dergelijke datum niet laten weten of wanneer opdrachtgever op de nieuwe datum weer niet afneemt, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht op vergoeding van schade.
4. Tenzij anders is overeengekomen geldt dat het risico van de zaak voor opdrachtgever is vanaf moment van aflevering. Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in het feitelijke macht van de wederpartij.
5. Inlading, transport en lossing van de zaken alsmede de kosten van in verband hiermede noodzakelijke verzekeringen komen voor rekening en risico van opdrachtnemer.
6. Opdrachtgever is bevoegd zaken in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.

Artikel K Ontbinding en opschorting
1. Een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis van opdrachtgever geldt als een ontbindende voorwaarde evenals de schriftelijke vaststelling door opdrachtnemer dat opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, Nederland metterwoon verlaat of op zijn gehele of een deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd, naar oordeel van opdrachtnemer in een toestand geraakt waarin nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever aan gerede twijfel onderhevig wordt. Opdrachtnemer behoudt het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, het recht de onder de opdrachtgever aanwezige door opdrachtnemer geleverde en niet betaalde zaken terug te nemen en het recht de levering van zaken op te schorten.
2. Opdrachtnemer heeft in ieder geval van ontbinding van een overeenkomst het recht de uitvoering van andere lopende overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat voldoende zekerheid tot nakoming van deze overeenkomst is gesteld.

Artikel L Overmacht
1. Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is sprake indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst door omstandigheden die niet aan hem kunnen worden toegerekend verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of aan de voorbereiding daarvan ten gevolge van bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmingen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden van wie opdrachtnemer de zaken moet betrekken, evenals bij opslag gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan.
2. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal opdrachtnemer daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.
3. Indien nakoming door opdrachtnemer tijdelijk onmogelijk is op grond van een overmacht opleverende omstandigheid, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
4. Indien nakoming door opdrachtnemer blijvend onmogelijk is zal opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisgeving aan opdrachtnemer schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting het reeds uitgevoerde van de overeenkomst van opdrachtnemer af te nemen en daarvan de waarde aan opdrachtnemer te vergoeden. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door opdrachtnemer slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 3 maanden.

Artikel M Aansprakelijkheid
1. Behoudens de verplichting van opdrachtnemer om ingeval van schade aan de zaken, ontstaan vóór aflevering te zorgen voor kosteloze vervanging danwel restitutie van de koopprijs, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door opdrachtgever of door derden geleden, tenzij de geleden schade welke door opdrachtgever of door derden is geleden een gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
2. De aansprakelijkheid jegens opdrachtgever vervalt in elk geval indien opdrachtgever opdrachtnemer niet binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekend schrijven van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld.
3. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het faktuurbedrag van de betreffende zaken. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
4. Indien opdrachtnemer aansprakelijke is terzake van uitvoering van de leveringen heeft zij recht in overleg met opdrachtgever, of vervangende zaken te leveren of opdrachtgever al dan niet gedeeltelijk voor de koopprijs te crediteren.
5. Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit programmatuur is opdrachtnemer, in afwijking van het bepaalde in dit artikel, nimmer aansprakelijk voor het zonder onderbreking of met gebreken werken van de programmatuur.

Artikel N Reclamaties en retournering van zaken
1. De opdrachtgever is verplicht aanstonds na aflevering de ontvangen zaken te controleren met de opgegeven order en/of de bij de zending gevoegde afleverbon.
2. Ingeval van reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte zaken of zaken die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de opdrachtgever schriftelijk, vergezeld van de betrokken afleverbon, bij opdrachtnemer moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering.
3. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van de termijn als genoemd in artikel M, lid 2 worden niet geaccepteerd.
4. Onverpakte zaken, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de opdrachtgever te worden geweigerd.
5. In geval van reclamaties worden de door opdrachtnemer geleverde zaken uitsluitend retourgehaald, resp. retourgenomen nadat vooraf overleg met opdrachtnemer heeft plaatsgehad. Het voorgaande is ook van toepassing indien opdrachtnemer zich ermede akkoord verklaart dat zaken ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reklame sprake is.
6. Indien zaken zijn gemonteerd, gemonteerd zijn geweest of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond - het geval van verkeerde levering waaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen is opdrachtnemer tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
7. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor opdrachtnemer ontstaan, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8. Indien sprake is van aan opdrachtnemer ter reparatie geretourneerde zaken zonder dan van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de opdrachtgever geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. Uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door opdrachtnemer geleverde zaken door opdrachtnemer worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot het voorraad-assortiment van opdrachtnemer. Indien zich een geval als hierbedoeld voordoet, zal opdrachtnemer de retour ontvangen zaken crediteren onder aftrek van retour-kosten, die bestaan in 10% van het te crediteren bedrag, een en ander met een minimum van € 25 per zending. Speciaal voor de opdrachtgever bestelde zaken worden nimmer retour genomen.
10. Voor specifieke bestellingen die niet uit voorraad worden geleverd kan het zijn dat wij zijn aangewezen op een externe toeleverancier die bij terugname een restocking fee hanteert. Dit bedrag, dat per toeleverancier kan verschillen, zal in deze de gevallen worden doorberekend.

Artikel O Hardheidsclausule
Mochten de omstandigheden waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de duur van de overeenkomst zo opmerkelijk c.q. drastisch wijzigen dat daardoor nakoming van één of meerdere bedingen in redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden verlangd dan zal overleg plaatsvinden door partijen over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel P Catalogi, prijslijsten, e.d.
Alle catalogi, prijslijsten, circulaires en andere documentatie mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derden worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

Artikel Q Intellectueel Eigendomsrecht
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijven de door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma's en calculaties e.d. zijn eigendom en is gebruik hiervan aan opdrachtnemer voorbehouden